Følgende brev er sendt til DR.
DR Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C
Att: DR Jura, Politik og Strategi

Østerbro d. 20.12.2010

Vedr: Erklæring om at nægte betaling af DR Licens.
Med hjemmel i Danmarks Riges Grundlov §43, den Europæiske Menneskerettighedskonvention Artikel 10-­1, samt de funktionelle-, naturretslige‐ og demokratiske teorier omkring civil ulydighed, erklærer undertegnede hermed at jeg har til hensigt at nægte betaling af DR Licens.
Juridisk grundlag
DR Licens opkræves i sin nuværenede form, på baggrund af Kulterministerens Bekendtgørelse om Licens af 2009. Da der ifølge Danmarks Riges Grundlov §43 ikke kan pålægges borgere skat uden hjemmel i lov, og love kun kan indføres af Folketinget, og ikke alene af ministre, anser jeg bekendtgørelsen for ugyldig, da den vedrører tvungen betaling af ydelser til en offentligt ejet virksomhed.
Hertil ønsker jeg at knytte, at ordet “Brugerbetaling” i forbindelse med DR Licens må anses for misvisende, da opkrævningen sker uafhængigt af brugen af jeres ydelser, men er obligatorisk for alle borgere besiddende udstyr, som potentielt kan modtage dem, og i juridisk forstand derfor konstituerer en skat.
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som Danmark er underlagt, Artikel 10-­1, erklærer at staten ikke må begrænse borgeres adgang til information via bl.a. Radio, TV og Internet, og jeg må i denne forbindelse anse en tvungen skat, på udstyr som per almindelig opfattelse netop er tiltænkt informationssøgning, må betegnes som en adgangsbegrænsende foranstaltning, da den forudsætter en betaling for lovligt ejerskab af disse midler.
Jeg er opmærksom på, at DR i licenssammenhæng kun agerer faciliterende agent for opkrævningen, baseret på et, som beskrevet herover, ulovlig grundlag, og retter udelukkende henvendelse til jer, grundet jeres position som den praktisk agerende governmentale myndighed på området.
Teoretisk grundlag
Jeg erklærer min hensigt, i overensstemmelse med de funktionelle-­, naturretslige‐ og demokratiske teorier omkring civil ulydighed, hvor i særdeleshed sidstnævnte har relevans:
“Folkets ret til at fjerne de styrende, dersom deres grundlæggende rettigheder krænkes.”
Andre noter:
Jeg frabeder mig fremtidig kontakt fra jeres side, vedr. opkrævning af licens, da jeg I kraft af denne henvendelse tilkendegiver min holdning, og juridiske samt teoretiske grundlag for denne, til DR, og derfor vil betragte yderligere forsøg på kontakt som tangerende chikane.
Såfremt I, eller en repræsentant for jer (eksempelvis en såkaldt “licensmand”), forsøger at opsøge mig på min folkeregisteradresse, vil jeg i kraft af at denne er lokaliseret i forbindelse med en aflåst opgang, og derfor ikke er frit tilgængelig for offentligheden, politianmelde vedkommende i henhold til Straffelovens §264, 1, om ulovlig indtrængen. Vedkommende vil øjeblikkeligt blive bedt om at forlade min ejendom. Såfremt dette ikke efterleves, og straffelovens §264, 2, om at undlade at følge påbuddet derfor brydes, vil jeg iht. Straffelovens §13 om nødværge, anvende magt for at afværge det på dette tidspunkt påbegyndte uretmæssige angreb på min ejendom.
Hertil skal bemærkes at der i kraft af den eventuelle overtrædelse, som i dette tilfælde gør sig gældende som brud på fundamentale borgerrettigheder, har en karakter som afspejler en forsættelig tilsidesættelse af gældende dansk lovgivning, og derfor retfærdiggører nødværge, da det angrebne retsgodes betydning må anses som værende væsentligt.
Nedstående kontaktoplysninger, oplyses udelukkende for at muliggøre sletning af mig fra jeres system.
Mvh.
Dennis Maleki
XXXXXXXXXXXX
2100 København Ø

Join the Conversation

46 Comments

 1. Det er udmærket at få DR til at arbejde lidt med problemet, selv om svaret måske kun bliver administrativt.
  Sidst jeg havde det rutineæssige besøg af Licens-Leif – han kigger forbi hvert halve år -, svarede han selv, inden jeg havde sagt noget, “Men du har vel stadigt ikke noget?”. “Nej”, bekræftede jeg, “men derimod jeg gerne vide med hvilken ret, De går rundt og udspørger folk om deres møblement”. Licens-Leif mumlede noget om en lov, som jeg ikke fat på, men inden vi skiltes, lovede han mig at sende en henvisning til loven. Det har Leif ikke gjort endnu, og derfor spekulerer jeg over, om der er nogen lovhjemmel for licensluskernes virksomhed. Er der nogen med juridsik viden, der kan sige noget om det?

   1. Nej. – Men hvad er det lovmæssige grundlag for at gå rundt og spørge folk om, hvad de har i deres hjem? Må man godt det?

    1. Jeg er sikker på at DR Jura Politik og Strategi har deres §’er i orden, i forhold til beslutningstagerne og retsvæsenet- Men efter have læst bekendtgørelsen et par gange, sidder jeg tilbage med et par ubesvarede spørgsmål:
     Begår jeg i juridisk forstand en kriminel handling ved at undlade, bevist eller ubevist, at betale licens? Hvis det er tilfældet, er Danmarks Radio så agerende politimyndighed?
     Hvis overstående er tilfældet, er mine rettigheder de samme som en almindelig straffesag, hvor jeg er anklaget? Har jeg ret til ikke at udtale mig? Har jeg som i sager (eksempelvis hvor jeg agerer som vidne) hvor jeg udtaler mig under strafansvar, pligt til at udtale mig, og i så fald gøre det sandfærdigt?
     Er Danmarks Radios licensinspektører undtaget Straffelovens bestemmelser om ulovlig indtrægen? Eller skal de, som politiet, have tilladelse af beboeren for at få lovlig adgang til husstanden? Hvis det er tilfældet, kan de så, som politet, vælge at skaffe sig adgang uden samtykke fra beboeren, hvor beslutningens berettigelse, senere skal vurderes af en dommer?
     Straffelovens §264
     Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget
     1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,
     2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil.
     En lejlighed som ligger i forbindelse med aflåst opgang er ikke frit tilgængelig, og der kan kun skaffes adgang hertil ved at enten være beboer med nøgle eller gæst. Adgang på anden vis, må defineres som en uvedkommende person, som med fortsæt skaffer sig uretmæssig adgang til området. Praktisk udføres dette af Danmarks Radio ved at ringe på naboers dørtelefon, og derved skaffe sig adgang, med den autoritet de foregiver at have- En juridisk gråzone: Har DR nu skaffet sig lovlig adgang til opgangen, og derved din hoveddør, ved med din nabos tilladelse, at blive lukket ind?
     Hvis Danmarks Radio opsøger mig på min folkeregisteradresse, med henblik på at opkræve betaling, er de så en inkassovirksomhed? Og i så fald, ligger de under de samme juridiske begrænsninger og/eller eventuelle brancheforeningsregler?
     Hvorfor er Danmarks Radio selv den eneste agerende ankemyndighed, hvis de træffer afgørelse om tilmelding af licens, som jeg erklærer mig uenig i? Tangerer det inhabilitet?
     – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
     Fra borger.dk
     Klagemuligheder
     Ønsker du at klage over medielicensen eller andet i forbindelse med licensopkrævning, kan du henvende dig til DR. Afgørelsen kan ikke ankes til anden myndighed.
     – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
     Overordnet finder jeg mange juridiske gråzoner i bekendtgørelsen, hvor Danmarks Radio i bedste fald omgås gældende, basale rettigheder på en laissez faire-facon.
     Er det sådan at statens største mediehus skal agere?

    2. Du kan jo vælge ikke at svare, det er vel som sådan ikke forbudt at gå rundt at spørge folk om mærkelige ting……………jeg tror ikke at nogen lov eller bekendtgørelse hjemler sanktioner såfremt du vælger ikke at svare.

 2. Det er udmærket at få DR til at arbejde lidt med problemet, selv om svaret måske kun bliver administrativt.
  Sidst jeg havde det rutineæssige besøg af Licens-Leif – han kigger forbi hvert halve år -, svarede han selv, inden jeg havde sagt noget, “Men du har vel stadigt ikke noget?”. “Nej”, bekræftede jeg, “men derimod jeg gerne vide med hvilken ret, De går rundt og udspørger folk om deres møblement”. Licens-Leif mumlede noget om en lov, som jeg ikke fat på, men inden vi skiltes, lovede han mig at sende en henvisning til loven. Det har Leif ikke gjort endnu, og derfor spekulerer jeg over, om der er nogen lovhjemmel for licensluskernes virksomhed. Er der nogen med juridsik viden, der kan sige noget om det?

   1. Nej. – Men hvad er det lovmæssige grundlag for at gå rundt og spørge folk om, hvad de har i deres hjem? Må man godt det?

    1. Licensbekentgørelsens § 23: I forbindelse med opkrævning af licens kan DR udøve licenskontrol i forhold til husstande og virksomheder m.v., herunder gennem husstands- og virksomhedsbesøg m.v.
     Licensbekendtgørelsens § 28:
     Licensinspektører ansat af DR kan i forbindelse med kontrol som angivet i stk. 1 tilmelde en husstand eller virksomhed m.v. som licenspligtig, hvis det konstateres, at husstanden eller virksomheden m.v. er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat.
     Stk.2. Licensinspektørers adgang til efter stk. 1 at opsøge udvalgte husstande eller virksomheder strækker sig alene hen til husstandens eller virksomhedens m.v. dør. Licensinspektørerne vil ikke kunne overskride dørtærskelen eller komme indenfor. Licensinspektøren har adgang til at kunne betræde et fællesareal, f.eks. en kollegiegang eller en fælles opgang i en ejendom med flere lejligheder/værelser, med henblik på at kunne besøge udvalgte husstande og virksomheder.
     Stk.3. Konstatering af licenspligt, jf. stk. 1, kan ske ved licensinspektørens observation af licenspligtige apparater i husstanden eller virksomheden m.v., herunder hvis inspektøren observerer et apparat gennem vinduer synlige fra den offentligt tilgængelige adgangsvej til husstanden eller virksomheden m.v. eller fra indgangsdøren til ejendommen. Herudover kan et licenspligtigt apparat konstateres ved, at licensinspektøren fra indgangsdøren til ejendommen kan høre tydelig lyd fra en udsendelse, hvis indhold og udsendelsestidspunkt efterfølgende kan verificeres.
     Stk.4. Licensinspektøren er forpligtet til at forelægge sin konstatering efter stk. 3 for en myndig person, der tilhører husstanden eller virksomheden m.v. Kan sådan forelæggelse ikke ske, finder stk. 7 anvendelse.
     Stk.5. Hvis husstanden eller virksomheden m.v. over for DR dokumenterer, at husstanden eller virksomheden m.v. ikke er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat, kan husstanden eller virksomheden m.v. ikke tilmeldes som licenspligtig efter stk. 1.
     Stk.6. Dokumentation efter stk. 5 kan bestå i skriftlige erklæringer fra f.eks. gavemodtagere eller långivere af et licenspligtigt apparat og skal mindst indeholde oplysning om, at besiddelse af apparatet hos den besøgte husstand eller virksomhed m.v. er ophørt. Skriftlige erklæringer udfærdiget af husstanden eller virksomheden m.v. selv kan ikke godkendes. Dokumentation efter 1. pkt. skal være modtaget hos DR Licens senest 14 dage efter licensinspektørens besøg. Eventuel licenspligt for den besøgte husstand eller virksomhed m.v. træder først i kraft ved udløbet af denne 14-dages frist.
     Stk.7. Licensinspektøren skal så vidt muligt i forbindelse medbesøget udlevere en skriftlig redegørelse til husstanden eller virksomheden m.v. med beskrivelse af konstateringen af licenspligt. Såfremt forholdene ved besøget har hindret dette, jf. stk. 4, kan sådan redegørelse dog efterfølgende fremsendes til husstanden eller virksomheden m.v. Den skriftlige redegørelse, jf. 1. pkt. skal indeholde en beskrivelse af licenstagers mulighed for at fremlægge dokumentation for, at denne ikke er i besiddelse af licenspligtige apparater. Den skriftlige redegørelse kan vedlægges fortrykte erklæringer, hvorpå licenstager får lejlighed til at udfærdige sin dokumentation efter stk. 6.

    2. Jeg er sikker på at DR Jura Politik og Strategi har deres §’er i orden, i forhold til beslutningstagerne og retsvæsenet- Men efter have læst bekendtgørelsen et par gange, sidder jeg tilbage med et par ubesvarede spørgsmål:
     Begår jeg i juridisk forstand en kriminel handling ved at undlade, bevist eller ubevist, at betale licens? Hvis det er tilfældet, er Danmarks Radio så agerende politimyndighed?
     Hvis overstående er tilfældet, er mine rettigheder de samme som en almindelig straffesag, hvor jeg er anklaget? Har jeg ret til ikke at udtale mig? Har jeg som i sager (eksempelvis hvor jeg agerer som vidne) hvor jeg udtaler mig under strafansvar, pligt til at udtale mig, og i så fald gøre det sandfærdigt?
     Er Danmarks Radios licensinspektører undtaget Straffelovens bestemmelser om ulovlig indtrægen? Eller skal de, som politiet, have tilladelse af beboeren for at få lovlig adgang til husstanden? Hvis det er tilfældet, kan de så, som politet, vælge at skaffe sig adgang uden samtykke fra beboeren, hvor beslutningens berettigelse, senere skal vurderes af en dommer?
     Straffelovens §264
     Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget
     1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,
     2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil.
     En lejlighed som ligger i forbindelse med aflåst opgang er ikke frit tilgængelig, og der kan kun skaffes adgang hertil ved at enten være beboer med nøgle eller gæst. Adgang på anden vis, må defineres som en uvedkommende person, som med fortsæt skaffer sig uretmæssig adgang til området. Praktisk udføres dette af Danmarks Radio ved at ringe på naboers dørtelefon, og derved skaffe sig adgang, med den autoritet de foregiver at have- En juridisk gråzone: Har DR nu skaffet sig lovlig adgang til opgangen, og derved din hoveddør, ved med din nabos tilladelse, at blive lukket ind?
     Hvis Danmarks Radio opsøger mig på min folkeregisteradresse, med henblik på at opkræve betaling, er de så en inkassovirksomhed? Og i så fald, ligger de under de samme juridiske begrænsninger og/eller eventuelle brancheforeningsregler?
     Hvorfor er Danmarks Radio selv den eneste agerende ankemyndighed, hvis de træffer afgørelse om tilmelding af licens, som jeg erklærer mig uenig i? Tangerer det inhabilitet?
     – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
     Fra borger.dk
     Klagemuligheder
     Ønsker du at klage over medielicensen eller andet i forbindelse med licensopkrævning, kan du henvende dig til DR. Afgørelsen kan ikke ankes til anden myndighed.
     – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
     Overordnet finder jeg mange juridiske gråzoner i bekendtgørelsen, hvor Danmarks Radio i bedste fald omgås gældende, basale rettigheder på en laissez faire-facon.
     Er det sådan at statens største mediehus skal agere?

    3. Du kan jo vælge ikke at svare, det er vel som sådan ikke forbudt at gå rundt at spørge folk om mærkelige ting……………jeg tror ikke at nogen lov eller bekendtgørelse hjemler sanktioner såfremt du vælger ikke at svare.

 3. Storslået…!
  Endelig en som med basis i lovgivning, menneskerettigheder og almindelig sund fornuft nægter at rette ind.
  Har altid syntes at licens – i lighed med royalty for afdøde “kunstnere” – er en nærmest menneskefjentlig form for indtjening, især når det for licensens vedkommende er selve staten som bestemmer uden opbakning fra flertallet af vore borgere.
  En privatisering af TV2 og en afskaffelse af DR vil spare enorme beløb for os alle og jeg vil græde tørre tårer over at undvære de evige genudsendelser, samtaleudsendelser og andet helt ligegyldigt sludder fra den kant.

 4. Storslået…!
  Endelig en som med basis i lovgivning, menneskerettigheder og almindelig sund fornuft nægter at rette ind.
  Har altid syntes at licens – i lighed med royalty for afdøde “kunstnere” – er en nærmest menneskefjentlig form for indtjening, især når det for licensens vedkommende er selve staten som bestemmer uden opbakning fra flertallet af vore borgere.
  En privatisering af TV2 og en afskaffelse af DR vil spare enorme beløb for os alle og jeg vil græde tørre tårer over at undvære de evige genudsendelser, samtaleudsendelser og andet helt ligegyldigt sludder fra den kant.

 5. Fuck yes! Det var satme på tide. Lad endelig høre hvad der sker nærmere, for jeg tror ikke de hopper med på båden.

 6. Fuck yes! Det var satme på tide. Lad endelig høre hvad der sker nærmere, for jeg tror ikke de hopper med på båden.

  1. Nej, jeg er ikke jurist! Mit grundlag for at udtale mig, findes udelukkende i en stor interesse for emnet, samt first-hand-experiences, i form af mine personlige retsager imod det offentlige.

  1. Nej, jeg er ikke jurist! Mit grundlag for at udtale mig, findes udelukkende i en stor interesse for emnet, samt first-hand-experiences, i form af mine personlige retsager imod det offentlige.

 7. Hej Dennis Maleki
  Et godt initiativ.
  Jeg vil meget gerne med til alt hvad der kan virke for at få lukket DR, Den Røde sender, som jeg er tvunget til at betale til.
  Det er i strid med basale menneskerettigheder, at være tvunget til at betale til politisk propaganda.
  Et logisk krav. Det skal gøres frivilligt at betale licens til DR.
  Jeg har et par andre ideer, som jeg gerne vil drøfte med dig.
  Vil du sende mig din e-mail adresse.
  ebb@post5.tele.dk.
  Mvh. Erik Bach

 8. Hej Dennis Maleki
  Et godt initiativ.
  Jeg vil meget gerne med til alt hvad der kan virke for at få lukket DR, Den Røde sender, som jeg er tvunget til at betale til.
  Det er i strid med basale menneskerettigheder, at være tvunget til at betale til politisk propaganda.
  Et logisk krav. Det skal gøres frivilligt at betale licens til DR.
  Jeg har et par andre ideer, som jeg gerne vil drøfte med dig.
  Vil du sende mig din e-mail adresse.
  ebb@post5.tele.dk.
  Mvh. Erik Bach

  1. Jeg vil gerne bede dig tænke dig lidt bedre om fremover. 
   Tak. 
   Har mest lyst til at forbande din dumhed langt ind i helvede, men jeg har dog overskud nok til at stille et spørgsmål der måske kan klare tingene lidt op for dig.
   Findes der andre kanaler end DR1 og Tv2 i Danmark? 
   Det jeg hader mest i verden, er UINTELLIGENTE mennesker som dig. 

   1. Jeg forstår at du er særlig intelligent. Det fremgår jo tydeligt af dit indlæg.

  1. Jeg vil gerne bede dig tænke dig lidt bedre om fremover. 
   Tak. 
   Har mest lyst til at forbande din dumhed langt ind i helvede, men jeg har dog overskud nok til at stille et spørgsmål der måske kan klare tingene lidt op for dig.
   Findes der andre kanaler end DR1 og Tv2 i Danmark? 
   Det jeg hader mest i verden, er UINTELLIGENTE mennesker som dig. 

   1. Jeg forstår at du er særlig intelligent. Det fremgår jo tydeligt af dit indlæg.

  1. Jeg vil gerne bede dig tænke dig lidt bedre om fremover. 
   Tak. 
   Har mest lyst til at forbande din dumhed langt ind i helvede, men jeg har dog overskud nok til at stille et spørgsmål der måske kan klare tingene lidt op for dig.
   Findes der andre kanaler end DR1 og Tv2 i Danmark? 
   Det jeg hader mest i verden, er UINTELLIGENTE mennesker som dig. 

   1. Jeg forstår at du er særlig intelligent. Det fremgår jo tydeligt af dit indlæg.

 9. Da jeg ikke betalte min licen gik den videre til Skat indrivelsescenter hvor den nu er en del af min lønindholdelse..
  Jeg syntes det er et rigtig godt træk det her.
  Jeg har aldrig haft besøg men en oprengning hvor jeg sagde jeg ikke havde noget men fik alligevel en regning som så nu ligger i indrivelsescenter

 10. Da jeg ikke betalte min licen gik den videre til Skat indrivelsescenter hvor den nu er en del af min lønindholdelse..
  Jeg syntes det er et rigtig godt træk det her.
  Jeg har aldrig haft besøg men en oprengning hvor jeg sagde jeg ikke havde noget men fik alligevel en regning som så nu ligger i indrivelsescenter

 11. Da jeg ikke betalte min licen gik den videre til Skat indrivelsescenter hvor den nu er en del af min lønindholdelse..
  Jeg syntes det er et rigtig godt træk det her.
  Jeg har aldrig haft besøg men en oprengning hvor jeg sagde jeg ikke havde noget men fik alligevel en regning som så nu ligger i indrivelsescenter

 12. Hvad her i 2014, kan dette stadig bruges? Hvordan får jeg dem til at fjerne mig fra listen?

  1. Ikke med hold i grl ihvertfald. Da folketinget har vedtaget medielicensen ved lov, strider opkrævning ikke mod grl

 13. Hvad her i 2014, kan dette stadig bruges? Hvordan får jeg dem til at fjerne mig fra listen?

 14. Hvad her i 2014, kan dette stadig bruges? Hvordan får jeg dem til at fjerne mig fra listen?

  1. Ikke med hold i grl ihvertfald. Da folketinget har vedtaget medielicensen ved lov, strider opkrævning ikke mod grl

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.