Erklæring om at nægte betaling af DR Licens

Følgende brev er sendt til DR.

DR Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C
Att: DR Jura, Politik og Strategi

Østerbro d. 20.12.2010

Vedr: Erklæring om at nægte betaling af DR Licens.

Med hjemmel i Danmarks Riges Grundlov §43, den Europæiske Menneskerettighedskonvention Artikel 10-­1, samt de funktionelle-, naturretslige‐ og demokratiske teorier omkring civil ulydighed, erklærer undertegnede hermed at jeg har til hensigt at nægte betaling af DR Licens.

Juridisk grundlag

DR Licens opkræves i sin nuværenede form, på baggrund af Kulterministerens Bekendtgørelse om Licens af 2009. Da der ifølge Danmarks Riges Grundlov §43 ikke kan pålægges borgere skat uden hjemmel i lov, og love kun kan indføres af Folketinget, og ikke alene af ministre, anser jeg bekendtgørelsen for ugyldig, da den vedrører tvungen betaling af ydelser til en offentligt ejet virksomhed.

Hertil ønsker jeg at knytte, at ordet “Brugerbetaling” i forbindelse med DR Licens må anses for misvisende, da opkrævningen sker uafhængigt af brugen af jeres ydelser, men er obligatorisk for alle borgere besiddende udstyr, som potentielt kan modtage dem, og i juridisk forstand derfor konstituerer en skat.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som Danmark er underlagt, Artikel 10-­1, erklærer at staten ikke må begrænse borgeres adgang til information via bl.a. Radio, TV og Internet, og jeg må i denne forbindelse anse en tvungen skat, på udstyr som per almindelig opfattelse netop er tiltænkt informationssøgning, må betegnes som en adgangsbegrænsende foranstaltning, da den forudsætter en betaling for lovligt ejerskab af disse midler.

Jeg er opmærksom på, at DR i licenssammenhæng kun agerer faciliterende agent for opkrævningen, baseret på et, som beskrevet herover, ulovlig grundlag, og retter udelukkende henvendelse til jer, grundet jeres position som den praktisk agerende governmentale myndighed på området.

Teoretisk grundlag

Jeg erklærer min hensigt, i overensstemmelse med de funktionelle-­, naturretslige‐ og demokratiske teorier omkring civil ulydighed, hvor i særdeleshed sidstnævnte har relevans:

“Folkets ret til at fjerne de styrende, dersom deres grundlæggende rettigheder krænkes.”

Andre noter:

Jeg frabeder mig fremtidig kontakt fra jeres side, vedr. opkrævning af licens, da jeg I kraft af denne henvendelse tilkendegiver min holdning, og juridiske samt teoretiske grundlag for denne, til DR, og derfor vil betragte yderligere forsøg på kontakt som tangerende chikane.

Såfremt I, eller en repræsentant for jer (eksempelvis en såkaldt “licensmand”), forsøger at opsøge mig på min folkeregisteradresse, vil jeg i kraft af at denne er lokaliseret i forbindelse med en aflåst opgang, og derfor ikke er frit tilgængelig for offentligheden, politianmelde vedkommende i henhold til Straffelovens §264, 1, om ulovlig indtrængen. Vedkommende vil øjeblikkeligt blive bedt om at forlade min ejendom. Såfremt dette ikke efterleves, og straffelovens §264, 2, om at undlade at følge påbuddet derfor brydes, vil jeg iht. Straffelovens §13 om nødværge, anvende magt for at afværge det på dette tidspunkt påbegyndte uretmæssige angreb på min ejendom.

Hertil skal bemærkes at der i kraft af den eventuelle overtrædelse, som i dette tilfælde gør sig gældende som brud på fundamentale borgerrettigheder, har en karakter som afspejler en forsættelig tilsidesættelse af gældende dansk lovgivning, og derfor retfærdiggører nødværge, da det angrebne retsgodes betydning må anses som værende væsentligt.

Nedstående kontaktoplysninger, oplyses udelukkende for at muliggøre sletning af mig fra jeres system.

Mvh.
Dennis Maleki
XXXXXXXXXXXX
2100 København Ø

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password