Kulturministeriet:
Følgende nedlægges:
· Kulturministeriets Udviklingsfond
· Public Servicerådet
· DR og TV 2 Programråd
· Idrætspolitisk ideprogram
· Nornesalen – forskningscenter
· Statens Museumsvæsen
· Arkæologisk Nævn
· Udvalget for dansk-grønlandsk museumssamarbejde
· Kulturhistorisk Råd
Følgende analyseres nærmere:
· Dansk Litteraturcenter
· Musikinformationscentret
· Center for Dansk Billedkunst
· Danish Crafts (Informationscenter for Dansk kunsthåndværk)
· Internationalt Kultursekretariat
· Dansk Arkitektur Center
· Kulturrådet for Børn
Miljøministeriet:
Følgende nedlægges:
· Kort- og Geodatarådet
· Udvalget ang. Driften af Jægersborg Hegn
· Embedsmandsudvalg for De Små Øer
· Naturvejlederudvalget
· Vestskovudvalget
· Vildtforvaltningsrådets Reservatudvalg
· Mærkningsudvalget
· Udvalget vedrørende Skovstatistik
· Strandbeskyttelseskommissionen
· Den Grønne Jobpulje
· Den Grønne Fond
· Vandfonden
· Rådgivende Udvalg til at følge Udviklingen af Alternativer til Eksisterende Bundmalinger
· Det Sagkyndige Råd om Affald af Elektriske og Elektroniske Produkter
· Miljøministerens Erhvervskreds
· Koordinationsudvalget for Skibsrelaterede Spørgsmål
· Naturrådet
· Ørestadsrådet
Fødevareministeriet:
Følgende nedlægges:
· Det Rådgivende Udvalg for Tilskud til Lægivende og Biotopforbedrende Beplantninger
· Det Rådgivende Udvalg vedrørende Jordfordeling
· Kontaktudvalget for Kartofler
· Bestyrelse og Administration for Måltidets Hus
· Udvalget for Smagsbedømmelse af Vin til Udførsel med Eksportrestriktioner
· Fødevareministeriets Mastitisudvalg
· Fødevareministeriets Rådgivende Udvalg vedrørende Bevarings- og Besøgscentre for Gamle Danske Husdyrracer
· Kåringsudvalget
· Styregruppen for Græsrodsforskning
· Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeressourcer
· Udvalget vedrørende Dambrugserhververs Udviklingsmuligheder i forhold til Miljøkrav om Vandløbsbrugerinteresser (Dambrugsudvalget)
· Udvalget vedrørende Udviklingsmulighederne for Saltvandsbaseret Fiskeopdræt i Danmark
· Fødevarepolitisk Forum
· Rådet for Bedre Madkvalitet
· Børnekostpuljen
· Det Sagkyndige Mastitisudvalg
For følgende tilpasses bevilling og evt. opgaver:
· Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS)
· Forskningscenter for Økologisk Jordbrug
Følgende analyseres nærmere:
· Fødevareministeriets Udvalg for Eksportfremme
· Handelspolitik og Økonomisk Samarbejde
· Klassificeringsudvalget for Kvæg og Får
· Klassificeringsudvalget for Svinekød
· Udvalget for Frugt og Gartneriprodukter
· §2-udvalget for Landbrug
· Det Rådgivende Udvalg vedrørende Fiskerisektorens Udvikling
· Det Rådgivende Udvalg for Efteruddannelse
· Det Rådgivende Udvalg for Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger
· Det Rådgivende Udvalg for Art. 33 Ordningen
· Det Rådgivende Udvalg for Vikarordninger
· Det Rådgivende Udvalg vedrørende Fiskeriets Konsulentvirksomhed
· Det Rådgivende Udvalg vedrørende Jordbrugets Konsulentvirksomhed
· Rådgivende Udvalg for Produktudvikling i Jordbruget
· Metodeudvalget
· Plantenavneudvalget
· Plantenyhedsnævnet
· Plantenyhedsudvalget
· Plantesundhedsrådet
· Udvalget for Autoriserede Jordlaboratorier
· Udvalget for Autoriserede Kemiske Laboratorier
· Udvalget for Frø- og Sædekorn
· Udvalget for Gartneri- og Planteskoleplanter
· Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer
· Udvalget for Skovfrø og -planter
· Vilkårsnævnet for Plantenyheder
· Nordisk Metodik-komité for Levnedsmidler Den Danske Nationalkomite
· Det Rådgivende Udvalg vedrørende Tilskud til Forarbejdning og Afsætningen af Jordbrugsprodukter
· Fagudvalget for Havebrugsplanter og Skovtræer
· Fagudvalget for Landbrugsplanter og Plænegræsser
· Fødevareministeriets Rådgivende Udvalg for Forsøgsfiskeri
· Koordinationsgruppe for Dansk Akvakulturforskning
· Overvågningsudvalget vedrørende FIUF
· Overvågningsudvalget vedrørende Landdistrikterne
· Tilsynsudvalget vedrørende Indkøbsforeninger vedrørende Mindre Jordbrugere
· Fiskeudviklingsudvalget
· Det Rådgivende Udvalg Vedrørende Sygdomme hos Akvakulturer
Trafikministeriet:
Følgende nedlægges:
· Transportrådet
· Jernbanerådet
· Videnscenter for Kollektiv Transport i Tyndt Befolkede Områder (center i Færdselsstyrelsen)
· Vejtransportrådet og Persontrafikrådet sammenlægges
· Bevillingen til Danmarks Transportforskning tilpasses
Udenrigsministeriet:
Følgende nedlægges:
· Det Rådgivende Udvalg for Miljøbistand til Udviklingslande
· NGO-kontaktudvalget
· Kontaktudvalget for Industriudvikling i Udviklingslandene
· Samarbejdsudvalget til Samordning af Bistandsarbejdet og det Kulturelle SAmarbejde med Udviklingslandene (Det lange Udvalg)
· Udenrigsministeriets Ejendomsnævn
· Specialattacheudvalget
· Regeringens Havrets og Søterritorieudvalg
· Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende Rumænien
· Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende Bulgarien
· Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende Den blandede Kommission for Ukraine
· Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende Den blandede Kommission for Kina
· Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), Center for Udviklingsforskning (CUF), Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier samt visse opgaver fra Det Danske Center for Menneskerettigheder sammenlægges
For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:
· Rådet for Ulandsforskning
· Tilskud til enkelte mindre danske institutioner på det udenrigspolitiske område
Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Følgende nedlægges:
· Forsikringsmæglerudvalget
· Revisornævnet
· Eksamenskommissionerne for Maskinmester- og Navigatøruddannelserne
· Fragtskibsgarantiudvalget
· Skibsgarantiudvalget
· Ejendomsomsætningsudvalget
· Byggeriets Udviklingsråd
· Energimiljørådet
· Det Rådgivende Energiudvalg for Industrien
· Det Rådgivende Energiudvalg for Forbrugerforskning
For følgende bortfalder den offentlige støtte:
· Forum for Energi og Udvikling
· Byggeriets Erfaringsformidling
· ETA-Danmark A/S
· Foreningen Danmarks Aktive Forbrugere
· Raadvadcenteret
· Center for Tværkulturelt Boligarbejde
· Arkitekturinstituttet
· Byplanlaboratoriets Bibliotek
· Boligtrivsel i Centrum
For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:
· Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi
· Center for Ledelse (støtte afvikles over 4 år)
· Dansk Design Center (støtte bortfalder i takt med øget privatfinansering)
· Dansk Center for Byøkologi (støtte bortfalder fra 2005)
Følgende sammenlægges eller lægges ind under andre institutioner:
· Søfartens Uddannelsesråd og Uddannelsesrådet for Maskinmesteruddannelsen
· To råd om hhv. regional erhvervspolitik og handelsvilkår sammenlægges
· Center for Erhvervsøkonomisk Forskning nedlægges. En række af centerets aktiviteter lægges ind under Erhvervs- og Boligstyrelsen
Følgende analyseres nærmere:
· Pensionsmarkedsrådet, Energitilsynet, Rådsstrukturen på søfartsområdet
Justitsministeriet:
Følgende nedlægges:
· Adoptionsrådet
· Fordelingsudvalget for Forældre-, Myndigheds- og Samkvemssager
For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:
· Wamberg-udvalget
· Pressenævnet
· Advokatnævnet
· Rådet for Dyreforsøg
· Det Dyreetiske Råd
· Det Særlige Råd vedrørende Dyreværnsspørgsmål
· Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr
· Statens Våbenkontrol
· Det Grønlandske Erstatningsnævn for Voldsofre
· Det Færøske Erstatningsnævn for Voldsofre
· Adoptionsnævnet
· Abortankenævnet
· Nævnet vedrørende Erstatning til Ofre for Voldsforbrydelser
· Retslægerådet
· Retsinformation
· Datatilsynet
· Politiklagenævnene
· Det Kriminalpræventive Råd
· Tilsynsrådet vedrørende Beskæftigelse af Indsatte
· Dommerudnævnelsesrådet
· Procesbevillingsnævnet
· Rådet for Større Færdselssikkerhed
· Færdselssikkerhedskommissionen
Socialministeriet:
Følgende nedlægges:
· Narkotikarådet
· Følgegruppen på stofmisbrugsområdet (Narkofølgegruppen)
· faglig følgegruppe på hjemløse-, alkohol- og sindslidendeområdet
· Råd for Ældretræning
· Videnscenter for Ligestilling
· Ungdomsringens Klubpædagogiske uddannelse
· Dansk Ungdomsklubsseminarium
· Sekretariatet for Ældreforum, Formidlingscenter Nord og Institut for Pensions- og Ældrepolitik sammenlægges
For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:
· Bevillingen til Børnerådet
· Bevillingen til forsøget med akutstuer
Følgende analyseres nærmere:
· Sammenlægning af Psykolognævnets autorisation af og tilsyn med psykologer og andre autorisationsordninger i Sundhedsstyrelsens regi overvejes
· En række formidlingscentre og videnscentre mv. med opgaver inden for formidling, udredning, udvikling og forskning mv. finansieret af satspuljen
Indenrigs- og Sundhedsministeriet:
Følgende nedlægges:
· Partistøttenævnet
· Momsudvalget
· Redningsrådet
· Inddelingsnævnet
· Forsøgskontaktudvalget
· Sygesikringsnævnet for Søfarende
· Sundhedsministeriets Rådgivende Forskningsudvalg
· Specialtandlægenævnet
· Apotekervarenævnet
· Reklamenævnet
· Blodproduktudvalget
For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:
· Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering
· Statens Institut for Folkesundhed
· Forebyggelsescenteret
· Værnepligtsnævnet
Beskæftigelsesministeriet:
· Udbyttedelingsnævnet nedlægges
· Bevillingen til Erhvervssygdomsudvalget tilpasses samtidig med at udvalgets opgaver reduceres
Følgende analyseres nærmere:
· Sammenlægningen af Udviklingscenter for Beskæftigelse på Særlige Vilkår, Formidlingscenter Århus og The Copenhagen Center
· Sammenlægning af Landsarbejdsrådet (LAR) og Det Sociale Råd samt de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) og koordinationsudvalgene
· Forenkling af Arbejdsmiljørådet, Arbejdsmiljørådets Service Center og Branchearbejdsmiljørådene
· Arbejdsmarkedets Ankenævn
· Arbejdsmiljøklagenævnet
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration:
Følgende nedlægges:
· Byforum
· Tilskud til Udrykningsholdet
· Tilskud til dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination ophører
· Tilskud til den selvejende institution Indvandrerbladene ophører
· Tilskud til en række mindre flygtningeforeninger ophører
Følgende sammenlægges eller lægges ind under andre institutioner:
· Nævnet for Etnisk Ligestilling og Rådet for Etniske Minoriteter (fra 2003)
· Sekretariatet for Kvarterløft flyttes til Integrationsministeriets departement
For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:
· Tilskud til Mellemfolkeligt Samvirkes minoritetsafdelinger
· Tilskud til Dansk Flygtningehjælp
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling:
Følgende nedlægges:
· Det Virtuelle Universitet
· Teknologirådet
· Center for Regional- og Turismeforskning
· Regeringens IT-kreds
· Tilskud til Udviklingskontrakter ophører
Følgende sammenlægges eller lægges ind under andre institutioner:
· Råd om Teknologisk Service og Rådet for Innovation
· Institut for grænseregionsforskning lægges ind under Syddansk Universitet
· Det danske Center for Menneskerettigheders opgaver overføres til dels sammenlægningen af Dansk Udenrigspolitisk Institut, Center for Udviklingsforskning (CUF), Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier, dels til Menneskerettighedsenheden under Udenrigsministeriet
For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:
· FIRST (Forskningsstyrelsens Information om Ressourcer og Stillinger)
· Center for Anvendt IT
· Godkendte Teknologiske Institutter (Bioteknologisk Institut, Dansk Brandteknisk Institut, Dansk Institut for Fundamental Metrologi, Dansk Maritimt Institut, Dansk Standard, Dansk Toksologi Center, DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik, DHI – Institut for Vand og Miljø, dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ, FORCE Instituttet, Instituttet for Designrådgivning, Teknologisk Institut)
Følgende analyseres nærmere:
· Det Forskningsrådgivende System
· Telebrugernævnet
· Sektorforskningsinstitutioner
Undervisningsministeriet:
Følgende nedlægges:
· Udviklingscenteret for Folkeoplysning og Voksenuddannelse
· Udviklingscenter for Tosprogede Børn, Unge og Voksne
· Det Internationale Akademi for Uddannelse og Demokrati
· Fællesrådet for den Fri Ungdomsuddannelse
· Seminarierådet for Læreruddannelsen
· Seminarierådet for Pædagoguddannelsen
· Folkeskolerådet og Ungdomsskolerådet sammenlægges
For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:
· Center for Journalistisk Efteruddannelse
· Gymnasierådet
· HF-rådet
· Udvalget for Uddannelsen til Højere Handelseksamen
· Udvalget for Uddannelsen til Højere Teknisk Eksamen
· Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser
· Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter
· IVU*C centre
· Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning
· Erhvervsuddannelsesrådet
· Landbrugsuddannelsesrådet
· Rådet for Social og Sundhedsuddannelserne
· Produktionsskolerådet
· Rådet for Almen Voksenundervisning på Grundlæggende Niveau
· Erhvervsakademirådet
· Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser
· Samfundsuddannelsesrådet
· Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd
· Sundhedsuddannelsesrådet
· Teknisk Uddannelsesråd
· Humanistisk Uddannelsesråd
· Uddannelsesrådenes Formandskollegium
· Voksenuddannelsesrådet
· Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelserne
· Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Uddannelsesfinansiering
· Efteruddannelsesudvalg
Øvrigt:
Følgende nedlægges:
· Det Rådgivende Udvalg vedrørende Færøerne under Statsministeriet
· Udetillægsnævnet under Finansministeriet
· Byggeplejerådet under Finansministeriet
· Klassificeringsudvalget under Finansministeriet
For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:
· Vurderingsrådene (i alt 224 råd) under Skatteministeriet
· Skyldrådene (i alt 27 råd) under Skatteministeriet
· Forsvarets Pædagogiske Råd under Forsvarsministeriet
· Tilskud til Det Mellemkirkelige Råd under Kirkeministeriet tilpasses

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.